Super tof dat je mee wilt doen met de pilot!

Artikel 1 Doel deelname

 1. Deze test wordt door Wooing uitgevoerd om feedback te ontvangen op functionaliteit, bruikbaarheid, duurzaamheid, gebruikerservaring en toepasselijkheid. Tijdens de testfase evenals na afloop van de testfase ontvangt de deelnemer een feedbackformulier.
 2. De ontvangen feedback zal in worden gezet bij de verdere ontwikkeling van het bedrijfsconcept.
 3. Beschrijving van het testtraject: Wij van Wooing willen het proces, de producten, de dienst en de klantenservice testen. Dit met jouw hulp om zo van Wooing nog meer een succes te maken.
 4. De test kandidaat verklaart dat hij/zij akkoord is dat zijn/haar voornaam en brief gezonden worden aan de potentiële liefdespartner.
 5. Indien de test kandidaten van mening zijn dat er sprake kan zijn van een potentiële liefdespartner en dat hij/zij een afspraak (meet-cute) met hun wil inplannen, dan kunnen zij dit aangeven aan Wooing. Wooing zal dan gezamenlijk met de kandidaten een meet-cute inplannen.
 6. Door het ondertekenen van deze testovereenkomst gaat de test kandidaat uitdrukkelijk akkoord dat Wooing de gegevens van de Testkandidaten verwerkt, met als doel het creëren van een duurzame en passende relatie tussen twee liefdespartners.
 7. In bijlage 1 ziet men een mogelijk match verloop.
 8. In bijlage 2 zijn de toestemmingsformulieren opgenomen.
 9. Indien de test kandidaat zijn testverplichtingen niet of niet naar behoren toekomt kan Wooing besluiten het test traject met de desbetreffende kandidaat te beëindigen.
 10. De bijlagen en ook vervolg briefings maken integraal deel uit van de overeenkomst en de voorwaarden die Wooing hanteert.

Artikel 2 Concept

 1. Na ondertekening van deze testovereenkomst ontvangt de test kandidaat binnen een redelijke termijn zijn/haar Woo-box. Vervolgens dient de kandidaat de instructies van de Woo-box op te volgen. Zodra de kandidaat de vragenlijst heeft beantwoord gaat hij/zij aan de slag met de brief voor zijn/haar potentiële liefdespartner. Zodra Wooing de benodigde gegevens van de test kandidaat ontvangen heeft dan gaat het offline koppelen van start. Zodra er een potentiële liefdespartner gevonden is gaat het abonnement van start (hier krijgt de kandidaat bericht over) en worden de magic-letters van de testkandidaten uitgewisseld. Aan de hand van de magic-letter kunnen de testkandidaten beslissen of zij een meet-cute willen met de andere test kandidaat. Indien beide akkoord zijn, gaat wooing aan de slag om een meet-cute in te plannen.
 2. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de perfecte liefdespartner nog niet meedoet aan het wooing concept, dan laten de magic-letters en meet-cutes natuurlijk nog op zich wachten. De test kandidaat begrijpt dat ook indien er nog geen potentiële liefdespartner wordt gevonden of meet-cute plaatsvindt dat hij/zij alsnog de feedbackformulieren dient in te vullen, tot zover mogelijk.
 3. Een meet-cute zal te allen tijde plaats vinden in een openbare ruimte, indien een van de kandidaten zich onprettig voelt dan is zij op ieder moment vrij om de meet-cute af te breken.
 4. Indien een test kandidaat een onplezierige ervaring heeft dient zij te allen tijde zichzelf in zekerheid te brengen en evt. de hulpdiensten te alarmeren. Naderhand zal Wooing de situatie nader beschouwen en indien de omstandigheden hierom vragen de desbetreffende kandidaat verwijderen uit het Wooing systeem.
 5. Test kandidaat kan ten aanzien van de testfase aanvullende instructies krijgen van Wooing. Dit wordt in overleg gedaan.

Artikel 3 Duur test

 1. Het testtraject start op het moment dat de test kandidaat de Woo-box ontvangt en wordt verwacht afgerond te zijn binnen drie maanden nadat de test kandidaat de Woo-box ontvangen heeft.
 2. De gegevens van de testpersonen zullen na afloop van het testtraject vernietigd worden. Indien de test kandidaat in het systeem wenst te blijven om in de toekomst ook gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Wooing dan dient hij/zij dit schriftelijk aan te geven aan Wooing of bijlage 2 van deze testovereenkomst in te vullen.
 3. Er zullen in totaal vier feedback momenten plaatsvinden, in een individuele briefing zullen de concrete data aan de test kandidaat bekend worden gemaakt. Hierin zal tevens ook worden vermeld wanneer de feedback ingeleverd dient te worden bij Wooing.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid & Geheimhouding

 1. Tot de testfase is afgerond zullen alle testkandidaten zich niet spreken in het openbaar over al hetgeen dat onderdeel is van de Wooing testfase.
 2. Totdat de testfase afgerond is geldt strikte geheimhouding over al hetgeen dat in het kader van de testfase verstrekt is aan de test kandidaat. De geheimhouding met betrekking tot de teststukken (feedbackformulieren, brief en vragenlijsten) blijft ook van kracht na beëindiging van de testfase.
 3. De brief die kandidaten schrijven voor hun potentiële liefdespartner en de vragenlijst die zij beantwoorden zullen conform artikel 3 lid 2 worden vernietigd na de testfase, indien de test kandidaat wenst het Wooing daten voort te zetten dan dient zij dit schriftelijk aan te geven of aan te geven in bijlage 2.

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Test kandidaten zijn vrij om tijdens de meet-cute hun persoonlijke gegevens uit te wisselen, deze uitwisseling gebeurt vrijwillig en op eigen initiatief.
 2. Mocht de test kandidaat tijdens de testfase problemen ervaren op welke wijze dan ook dan kan zij te allen tijde contact opnemen met Wooing: woo@wooing.nl of 085 – 000 36 58.
 3. De testpersoon heeft een Nederlandse nationaliteit en is de Nederlandse taal machtig. Op deze testovereenkomst en alle overige handelingen met betrekking is het Nederlands Recht van toepassing en is een rechter in de vestigingsplaats van Wooing bevoegd om te oordelen over kwesties die voortvloeien uit deze overeenkomst.